Ogólne warunki

1. TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1. Alle commerciële transacties tussen de BV “Entirus Group”, met zetel te 8550 Zwevegem, Ommegangstraat 1M, BTW BE 0502.300.840, RPR Kortrijk (hierna genoemd

“ENTIRUS”) en de klant, worden beheerst door (in hiërarchisch dalende volgorde): (1) de schriftelijke en ondertekende bijzondere overeenkomst, (2) de schriftelijke

orderbevestiging uitgaande van ENTIRUS (3) de offerte uitgaande van ENTIRUS, (4) de specifieke voorwaarden van Entirus, (5) deze Algemene Voorwaarden, (6) het

Belgische recht.

1.2. De klant bevestigt de algemene voorwaarden zoals hierna bedongen te kennen en voor alle huidige en toekomstige overeenkomsten met ENTIRUS te aanvaarden

door het enkele feit van (schriftelijke of elektronische) ontvangst van deze voorwaarden naar aanleiding van de ontvangst van een offerte, het plaatsen van een bestelling

en/of de ontvangst van de factuur dan wel een levering, zonder voorbehoud nopens deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden van de klant worden

uitdrukkelijk uitgesloten, ook al worden deze meegedeeld na mededeling van deze algemene voorwaarden. (Bijzondere) aankoopvoorwaarden van de klant kunnen nooit

stilzwijgend worden aanvaard.

1.4. De eventuele nietigheid van één of meer clausules uit deze voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. Ingeval van nietigheid

van één van de bepalingen, zullen ENTIRUS en de klant onderhandelen om het nietige beding te vervangen door een equivalente bepaling.

1.5. Het (herhaaldelijk) niet- toepassen door ENTIRUS van enig recht, kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en leidt niet tot afstand

van het recht in kwestie. ENTIRUS kan haar Algemene Voorwaarden op ieder moment wijzigen.

2. ACTIVITEITEN ENTIRUS

2.1. ENTIRUS biedt enerzijds diensten aan (hierna genoemd “Diensten”). Deze Diensten bestaan uit het ontwerpen van interieurs en het uitvoeren van de werken (hierna

genoemd “Werken”), met levering van de nodige materialen (hierna genoemd “Materialen”).

2.2. ENTIRUS verkoopt anderzijds ook goederen in de decoratiesector (hierna genoemd “Goederen”).

3. OFFERTES

3.1. Alle offertes van ENTIRUS zijn geheel vrijblijvend en zijn slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling door de klant, tenzij uitdrukkelijk

anders vermeld. De prijzen zijn geldig voor een globale bestelling en zijn ondeelbaar. Voor een gedeeltelijke bestelling kunnen de eenheidsprijzen worden herzien. De

grafische voorstellingen in de offertes (zoals tekeningen en afbeeldingen) zijn slechts indicatief en vormen in geen geval gegarandeerde kenmerken (wat betreft

bijvoorbeeld de daarin afgebeelde kleur).

3.2. Een offerte is slechts geldig gedurende een termijn van maximaal dertig (30) kalenderdagen. Een offerte is bovendien slechts geldig voor de specifieke opdracht

waarvoor zij werd uitgeschreven.

3.3. Offertes omvatten enkel die Diensten, Werken, Materialen en/of Goederen die er uitdrukkelijk in vermeld worden, met uitsluiting van meerwerk of bijkomende

opdrachten zoals omschreven in artikel 7.4 van huidige algemene voorwaarden. In ieder geval neemt ENTIRUS de door de klant opgegeven gegevens (hoeveelheden,

afmetingen, plannen of specificaties), op basis waarvan de offerte wordt opgemaakt, aan als waarachtig en juist, zonder dat zij hiertoe enige controleplicht bezit tenzij

deze opmetingen zijn gebeurd door ENTIRUS zelf.

3.4. Een offerte kan worden vergezeld van de nodige specificaties, plannen of adviezen en zal steeds worden opgesteld conform de wettelijke vereisten en normen van

kracht op datum van de offerte.

4. UITVOERINGS- EN LEVERINGSTERMIJNEN

4.1. De aangegeven uitvoeringstermijnen voor de Diensten en leveringstermijnen voor de Goederen zijn louter indicatief en bij benadering.

4.2. Overschrijding van deze termijnen ontheft de klant niet van zijn verplichtingen. De overschrijding kan geen aanleiding geven tot verbreking of annulering van de

opdrachten, ontbinding van de overeenkomst ten laste van ENTIRUS of enige boete of schadevergoeding van welke aard ook. In geval van, zullen ENTIRUS en de klant een

redelijke bijkomende termijn overeenkomen.

4.3. Wijzigingen of aanvullingen van de opdracht doen de vooropgestelde uitvoerings- of leveringstermijnen automatisch vervallen. Ook laattijdige betaling door de klant

doet de vooropgestelde uitvoerings- of leveringstermijnen automatisch vervallen.

4.4. Indien de klant de vereiste handelingen noodzakelijk voor de verwezenlijking van de opdracht niet tijdig stelt, worden de termijnen dienovereenkomstig verlengd.

ENTIRUS is in geen geval aansprakelijk voor vertragingen als gevolg van het in gebreke blijven van leveranciers van ENTIRUS, van de klant of van enige andere derde.

4.5. Ingeval van overmacht, zoals brand, staking, lock-out, overheidsmaatregelen en daarmee gepaard gaande vertragingen in transport of elke andere onvoorziene

omstandigheid, kan ENTIRUS de uitvoeringstermijn voor Diensten of leveringstermijn voor de Goederen verlengen of annuleren zonder enige recht op schadevergoeding

voor de klant.

5. VERGUNNINGEN

5.1. Voor opdrachten die onderhevig zijn aan administratieve vergunningen, draagt ENTIRUS geen enkele verantwoordelijkheid aangaande het vergunningsproces en staat

de klant aldus zelf in voor het bekomen van de nodige vergunningen. Eventuele schade en/of boetes voortvloeiende uit het ontbreken van voormelde vergunningen of

niet-correcte vergunningen vallen integraal ten laste van de klant.

5.2. De aanstelling van een veiligheidscoördinator, behoort tot de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant, die hiervan alle kosten draagt.

6. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Elke overeenkomst met, en elke bestelling, elk aanbod en/of aanvaarding door de klant bindt de partijen onherroepelijk. Annulatie na levering is niet meer mogelijk.

Bij een eerste bezoek wordt aan de potentiële klant geen kost aangerekend, noch bij een eerste idee, concept. Wanneer ENTIRUS echter concrete plannen uitrekent

waarmee men de vooropgestelde werken door derden kan laten uitvoeren, dan wordt een forfaitaire prijs van 2.500,00 EUR aangerekend voor de renovatie/herinrichting

van een ganse woning, 1.500,00 EUR voor 1 verdieping en 750,00 EUR per ruimte (badkamer, keuken,…). Wanneer de klant in zee gaat met Entirus en de werken integraal

toekent, dan wordt dit bedrag in rekening gebracht.

(a) Bij verbreking van de overeenkomst door of lastens de klant, om welke reden ook, heeft ENTIRUS ten aanzien van de klant het recht op een schadevergoeding,

bestaande uit o.m. de gederfde winst en de reeds gemaakte kosten, samen forfaitair begroot op 30% van de prijs, het meer gevorderde door ons te bewijzen. (b) Bij

verbreking door of lastens ENTIRUS om welke reden ook doch behoudens in de gevallen van de artikel 16, heeft de klant ten aanzien van ENTIRUS het recht op een

schadevergoeding waarvan het minimum wordt vastgesteld op 5% van de prijs (btw exclusief), het meer gevorderde door hem te bewijzen. Deze vergoedingen zijn de

tegenprestatie voor het kunnen uitoefenen van de mogelijkheid zich door betaling van een als volkomen redelijk ervaren vergoeding, algeheel en definitief van de

verbintenis opzichtens de andere partij te ontdoen.

7. PRIJS

7.1. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen vermeld in euro en exclusief btw of andere taksen en heffingen. Evenmin inbegrepen in de prijs zijn leverings-, vervoers-

, verzendings-, verplaatsings-, verzekerings- en administratiekosten, kosten verbonden aan voorafgaande studies, kosten voor afbraakwerken, kosten voor afvoer van

materialen, bouwstoffen of afval, kosten ter voorkoming of beperking van schade aan bij de Werken aanwezige zaken.

7.2. ENTIRUS kan steeds een voorschot vragen, in welk geval de overeenkomst in het geheel wordt opgeschort tot de volledige betaling hiervan.

7.3. Voor elk project afzonderlijk wordt een prijs op maat berekend, enkel geldig voor dat project, en niet voor andere gelijkaardige projecten.

7.4. Alle Werken, Materialen, Goederen die niet expliciet werden voorzien in de offerte/bijzondere overeenkomst, worden geacht meerwerken/meerkosten te zijn op

vraag van de Klant, en worden als dusdanig aangerekend (hierna “Meerwerk” of “Meerkost”).

7.5. Diensten worden uitgevoerd tegen betaling van een uurtarief. Het vooropgestelde aantal werkuren is steeds indicatief. De werkuren worden gerekend vanaf het

verlaten van de maatschappelijke zetel van ENTIRUS tot bij terugkeer. Transport- en verplaatsingskosten worden tevens berekend vanop de maatschappelijke zetel van

ENTIRUS en dit op basis van forfaitaire prijzen per verplaatsing.

7.6. Alle gepresteerde werkuren worden gefactureerd, met inbegrip van eventueel oponthoud of wachttijden. Alle prijzen zijn geldig op werkdagen tussen 08.00 uur en

18.00 uur. Op zaterdag, zondag en feestdagen, buiten de kantooruren, en indien werknemer(s) op één dag meer dan 8 werkuren presteren, gelden hogere prijzen.

7.7. In geval van wijzigingen betreffende lonen, sociale lasten, transportkosten alsmede in geval van wijzigingen der prijzen van grondstoffen/bouwmaterialen, of

economische schommelingen, behoudt ENTIRUS haar het recht voor om de prijzen, vermeld in de offertes en overeenkomsten, te wijzigen (ook na het afsluiten van de

overeenkomst):

Dit gebeurt op basis van de volgende prijsherzieningsformule:

P = p {a + b (S/s) + c (I/i)}

waarbij:

P = de nieuwe prijs p = de oorspronkelijke prijs voorzien in de offerte

a = het percentage van de prijs dat niet voor herziening in aanmerking komt (a >= 0,20) b= het percentage van de arbeidskosten in de totale prijs

S = de nieuwe loonindex (de maand die voorafgaat aan de beëindiging van de werken)

s = de oorspronkelijke loonindex (de maand die voorafgaat aan de datum van de offerte)

c= het percentage van de materiaalkosten in de totale prijs

I = de nieuwe materiaalindex (de maand die voorafgaat aan de beëindiging van de werken)

i = de oorspronkelijke materiaalindex (de maand die voorafgaat aan de datum van de offerte) a + b + c = 1

Bovenstaande formule wordt per kostenpost en per index apart toegepast voor de eventuele wijzigingen van prijs. De prijswijzigingen (verschil nieuwe prijs/

oorspronkelijke prijs) worden desgevallend opgeteld, om zo tot de totale gewijzigde prijs te komen.

De prijzen in de offerte zijn steeds onder voorbehoud van schommelingen in transportkosten of andere prijsschommelingen buiten de wil van Entirus Group. Deze

prijsschommelingen kunnen steeds verrekend worden.

8. UITVOERING VAN DIENSTEN

8.1. De klant verleent ENTIRUS en de door haar belaste derden onbeperkte toegang tot diens volledige werf, voor zover dit noodzakelijk is voor het leveren van de

contractueel overeengekomen prestatie.

8.2. Indien bepaalde Materialen of Goederen niet voorradig zijn, kan ENTIRUS deze ontbrekende componenten naar eigen keuze en inzicht, zonder voorafgaande

ingebrekestelling en zonder enig recht van verhaal ten opzichte van ENTIRUS vervangen door een functioneel en esthetisch equivalent, dan wel de overeenkomst tijdelijk

opschorten. De eventuele vervanging kan in geen enkel geval aanleiding geven tot een vermindering in prijs of een ontbinding van de overeenkomst. De eventuele

Meerkost hiervan is niet inbegrepen in de prijs en, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, ten laste van de klant.

9. LEVERING VAN GOEDEREN

9.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de Goederen geleverd Ex Works (Incoterms 2010) de maatschappelijke zetel van ENTIRUS. Eventuele kosten van

inontvangstname van de Goederen zijn steeds ten laste van de klant. Ophaling door de klant zelf gebeurt steeds op diens eigen kosten en risico, en op de door ENTIRUS

aangegeven tijd en plaats.

9.2. Als de gekochte Goederen niet in ontvangst zijn genomen door de klant op de aan de klant gemelde leverdatum, worden zij zonder enige ingebrekestelling opgeslagen

bij ENTIRUS, voor rekening en risico van de klant ten bedrage van opslagkosten die forfaitair bepaald zijn op 10% van de factuurwaarde van de gestockeerde Goederen

per begonnen maand.

10. OPLEVERING VAN DIENSTEN

10.1. De oplevering vindt plaats op het ogenblik van de ingebruikname van de werken, minstens en stilzwijgend binnen de vijftien dagen na voltooiing van de

werkzaamheden. Op vraag van de Bouwheer wordt een proces-verbaal van oplevering opgemaakt. Met de oplevering worden de werken geacht te zijn aanvaard, en kan

de Bouwheer geen aanspraken meer laten gelden aangaande zichtbare gebreken en/of niet conformiteiten.

11. GEBREKEN VAN GOEDEREN

11.1. De klant moet onmiddellijk bij de levering van de Goederen een eerste verificatie uitvoeren met betrekking tot: zichtbare gebreken, conformiteit van de levering,

hoeveelheid en afmetingen. Klachten betreffende onmiddellijk verifieerbare afwijkingen en/of de niet-conformiteit van de levering van Goederen komen alleen in

aanmerking, wanneer de klant deze op de ondertekende leveringsbon heeft vermeld, of binnen de achtenveertig (48) uur na levering van de Goederen en in elk geval vóór

(gehele of gedeeltelijke) ingebruikname, schriftelijk aan ENTIRUS werden overgemaakt.

11.2. ENTIRUS is gedurende een periode van twaalf (12) maanden na levering van de Goederen aansprakelijk voor de verborgen gebreken.

Elke klacht wegens verborgen gebreken met betrekking tot elektrische toestellen dient per aangetekend schrijven te worden gemeld aan ENTIRUS binnen de

garantietermijn zoals bepaald door de fabrikant van de elektrische toestellen.

Alle andere klachten moeten binnen de 8 dagen na het ontdekken van het verborgen gebrek gemeld worden aan ENTIRUS.

Een vordering uit dien hoofde is slecht ontvankelijk indien zij wordt ingesteld binnen de termijn van twee maanden vanaf de datum van vaststelling van het gebrek, of

datum waarop men het gebrek redelijkerwijze kon ontdekken indien deze laatste datum vroeger valt.

12. GEVOLG VAN KLACHTEN AANGAANDE DIENSTEN EN GOEDEREN

12.1. Na het constateren van enig gebrek is de klant verplicht om het gebruik onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen ter voorkoming van

(verdere) schade. Elke aanspraak op vrijwaring door ENTIRUS vervalt bij verwerking, verandering, herstel door de klant of door derden.

12.2. ENTIRUS behoudt zich het recht voor om samen met de klant, ter plaatse de gebreken of klachten te gaan vaststellen en de oorzaak ervan na te gaan. Eventuele

terugzending of terugbrenging van Goederen mag slechts gebeuren met voorafgaand schriftelijk akkoord van ENTIRUS. ENTIRUS is in geen geval verantwoordelijk voor

het verlies van of schade aan geretourneerde Goederen, tot wanneer deze door ENTIRUS in haar bedrijfsgebouwen werden aanvaard.

Bij gebreke aan akkoord omtrent het retour van de gebrekkige Goederen zullen alle retours geweigerd worden en alle daardoor ontstane kosten aan de klant worden

doorgerekend.

Bij akkoord omtrent terugzending of terugbrenging neemt ENTIRUS de verzendingskosten ten laste verbonden aan de eventuele terugname van de gebrekkige Goederen

en de verzending van vervangende Goederen, en dit van de bedrijfsgebouwen van ENTIRUS tot aan de klant.

12.3. Het indienen van een klacht geeft de klant niet het recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

12.4. De klant is gehouden tot vergoeding van de kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten. Betekening aan de klant, zonder dat ENTIRUS enige

schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn, en volgens volgende voorwaarden: (i) alle Werken die reeds uitgevoerd werden en Materialen die reeds verwerkt werden

op datum van de schorsing, herziening of ontbinding zullen door de klant worden betaald; (ii) alle kosten opgelopen of nog op te lopen door ENTIRUS ten gevolge van de

vertraging, herziening en/of ontbinding zullen door de klant worden betaald.

13. FACTURATIE

13.1. Voor de uitvoering van Diensten zal de facturatie, behoudens andersluidende bepalingen, geschieden als volgt: ENTIRUS factureert een voorschot van 30% van de

totale overeengekomen prijs bij de totstandkoming van de overeenkomst, alvorens met de uitvoering van de Werken te starten. Daarna wordt 60% op maandelijkse basis

in schijven gefactureerd volgens de voortgang van de Werken, met een facturatie van 10% bij oplevering.

13.2. De Goederen worden gefactureerd bij levering, met de mogelijkheid tot het vragen van een voorschot.

14. BETALING

14.1. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepalingen, zijn alle facturen steeds integraal betaalbaar vijftien (15) kalenderdagen na factuurdatum.

14.2. Facturen kunnen enkel geldig schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekende brief binnen de acht (8) kalenderdagen na factuurdatum en met vermelding van

factuurdatum, factuurnummer en een gedetailleerde motivering van het protest.

14.3. De onvoorwaardelijke betaling van (een deel van) het factuurbedrag, geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de factuur. Deelbetalingen worden steeds aanvaard

onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en eerst toegerekend op de inningskosten, vervolgens op het schadebeding, de vervallen rente en ten slotte

op de hoofdsom, waarbij bij voorrang wordt toegerekend op de oudste openstaande hoofdsom.

15. AANSPRAKELIJKHEID

15.1. De aansprakelijkheid van ENTIRUS beperkt zich in elk geval, naar eigen keuze en inzicht van ENTIRUS, tot het herstellen van de gebrekkig uitgevoerde Diensten, het

alsnog uitvoeren van ontbrekende Diensten of het vervangen, herstellen of naleveren van ontbrekende of gebrekkige Materialen of Goederen.

Is vervanging, herstel of naleveren niet (meer) mogelijk of zinvol, dan heeft de klant recht op een daarvoor in de plaats tredende vergoeding van de geleden schade,

eenzijdig te bepalen door ENTIRUS.

De aansprakelijkheid van ENTIRUS zal nooit verder reiken dan de factuurwaarde van de Diensten en/of Goederen, noch zal deze de aangegane polis BA- uitbating van

ENTIRUS overstijgen. De aansprakelijkheid van ENTIRUS is in ieder geval beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.

15.2. Onverminderd hetgeen in de artikelen 10 t.e.m. 12 werd bepaald, kan de klant geen aanspraak maken op waarborg of vrijwaring door ENTIRUS voor: (i) Schade

ontstaan door abnormale, onoordeelkundige of buitengewone aanwending, belasting en/of slijtage van de Materialen en/of Goederen of door het niet-naleven van de

handleiding of de instructies van ENTIRUS betreffende het gebruik en het onderhoud van de Materialen en/of Goederen; (ii) Gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks

veroorzaakt worden door een daad van de klant of een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid; (iii) Schade veroorzaakt door overmacht

of hardship, zoals omschreven in artikel 17; (iv) Onrechtstreekse schade, zoals, maar niet beperkt tot, inkomstenderving, schade aan derden, vervolgschade en indirecte

schade.

15.3. Alle gebruikte Materialen en geleverde Goederen zijn onderhevig aan de gebruikelijke toleranties. Geringe afwijkingen op vlak van onder meer: kleur (incl. vlekken),

structuur, afmetingen en afwerking zijn normaal en toelaatbaar en geven geen aanleiding tot enige vrijwaring in hoofde van ENTIRUS.

16. LAATTIJDIGE BETALING

16.1. Ingeval van niet/onvolledige betaling op de vervaldag van de factuur, is de klant gehouden tot: (i) nalatigheidsinterest van 1% per achterstallige maand, waarbij elke

begonnen maand als een volledige wordt beschouwd; (ii) een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 350,00, onverminderd

ENTIRUS haar recht om hogere schade te bewijzen, (iii) alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten, (iv) daarnaast worden alle andere (niet- vervallen) facturen

op de klant onmiddellijk opeisbaar, (v) en heeft ENTIRUS het recht om de (verdere) uitvoering van de desbetreffende en/of andere overeenkomsten met de Klant te

schorten. Bij niet-betaling binnen de dertig (30) dagen na aanmaning, heeft ENTIRUS bovendien het recht om de overeenkomst te beëindigen waarbij de klant is gehouden

tot vergoeding van alle door ENTIRUS geleden schade.

16.2. In het geval van faillissement of gerechtelijke/minnelijke ontbinding van de klant of daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant, behoudt ENTIRUS zich tevens

het recht voor de (verdere) uitvoering van de Diensten en/of levering van de Goederen onmiddellijk stil te leggen en dit zonder voorafgaandelijke verwittiging. De op dat

ogenblik uitgevoerde Diensten en geleverde Goederen zullen gefactureerd worden en zijn onmiddellijk opeisbaar. Bovendien behoudt ENTIRUS zich het recht voor om de

overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling te verbreken, waarbij het verschuldigde saldo van alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar wordt.

Alle andere opdrachten zullen daarbij als geannuleerd worden beschouwen, met de gevolgen zoals beschreven in artikel 6.

17. OVERMACHT

17.1. Geen van de partijen zal aansprakelijk zijn voor een vertraging of een tekortkoming in de uitvoering van zijn verplichtingen, indien dit te wijten is aan overmacht.

17.2. Onder overmacht wordt elke gebeurtenis of omstandigheid begrepen welke redelijkerwijs niet voorkomen of voorzien had kunnen worden, of die welke in

redelijkheid buiten de controle van de getroffen partij valt; in ieder geval, doch niet uitsluitend: de onmogelijkheid om uit te voeren ten gevolge van natuurrampen,

nucleaire of chemische explosies, maatregelen of voorschriften uitgevaardigd door een bestuursorgaan of ander onderdeel van een overheid (zoals vervoer-, import-,

export- of productie beperkingen en verboden (al dan niet Covid gerelateerd) elektriciteitspannes, beperkt aanbod van grondstoffen op de markt, veranderingen in de

regelgeving met betrekking tot verplichte voorraden, storingen in (telefoon)netwerken, brand, alle soorten stakingen, tekortschieten van leveranciers, boycotten, oorlogen

en gewapende conflicten.

17.3. Voor ENTIRUS betreft, wordt onder overmacht eveneens begrepen, omstandigheden waardoor toelevering van Materialen en Goederen zodanig wordt beïnvloed

dat uitvoering van onze verplichtingen slechts met vertraging, gedeeltelijk, of in het geheel niet kan plaatsvinden.

17.4. De partij die zich op overmacht beroept zal alle redelijke maatregelen treffen teneinde de tijdelijke overmachtssituatie te beëindigen en onmiddellijk de uitvoering

te hervatten na beëindiging van de overmachtssituatie, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

17.5. Indien de overmachtssituatie langer dan zestig (60) dagen duurt, heeft elk van de partijen het recht de bestelling en/of opdracht te beëindigen, zonder voorafgaande

rechterlijke tussenkomst of verdere kennisgeving en zonder dat schadevergoeding verschuldigd is door één van de partijen. ENTIRUS zal desgevallend wel steeds vergoed

dienen te worden voor de door haar gemaakte kosten en/of uitgevoerde Diensten en geleverde Goederen.

17.6. Indien aan de belangen van ENTIRUS een aanzienlijk en onevenredig nadeel wordt toegebracht als rechtstreeks gevolg van veranderingen in de economische en/of

zakelijke omstandigheden waarop ENTIRUS geen invloed heeft, zelfs al waren deze voorzienbaar, komen de partijen op eenvoudig verzoek onverwijld bijeen om na te

gaan of er sprake is van een dergelijke moeilijkheid en, zo ja, welke eventuele wijzigingen in de voorwaarden van de overeenkomst noodzakelijk zijn om te voorzien in een

eerlijke en billijke oplossing ter verzachting, opheffing of vermijding van een dergelijke moeilijkheid.

18. VERKLARING BTW-TARIEF

Indien de klant wenst te genieten van het verlaagde btw-tarief van 6% (zoals vastgelegd in één van de bepalingen onder KB nr. 20) voor de verbouwing van woningen

ouder dan 5 jaar, draagt de klant hiertoe de uitsluitende verantwoordelijkheid om aan te tonen dat hij aan de wettelijke voorwaarden voldoet, zonder dat ENTIRUS hierbij

enige verantwoordelijkheid of beoordelingszin toekomt. Hiertoe dient de klant een schriftelijke verklaring te bezorgen aan ENTIRUS voorafgaand aan de eerste facturatie.

Mocht blijken dat de klant toch niet aan alle wettelijke voorwaarden voldoet, is uitsluitend de klant hiervoor verantwoordelijk. Enkel de klant zal daarbij instaan voor

bijpassing van het juiste btw- tarief en eventuele andere interesten en boetes die de klant, dan wel ENTIRUS, ten gevolge hiervan door de BTW-administratie worden

opgelegd.

19. NETTING

Overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden van 15 december 2004 compenseren en verrekenen ENTIRUS en de klant automatisch en van

rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen ENTIRUS en de klant steeds maar de

grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft. Deze netting zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige

samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking.

20. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDCLAUSULE

20.1. De eigendom van de verkochte Materialen en Goederen zullen pas worden overgedragen op de klant tot na de volledige voldoening door de klant van al hetgeen als

tegenprestatie van de door ENTIRUS geleverd of te leveren goederen aan ENTIRUS verschuldigd is (met inbegrip van: hoofdsom, interesten en kosten) door de klant, zelfs

na verwerking, vermenging en incorporatie. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van de verkochten Materialen of Goederen integraal worden

gedragen door de klant vanaf het moment van levering.

Het is de klant bijgevolg verboden de geleverde Materialen en Goederen hetzij te verkopen, hetzij te verpanden aan een derde, als betaalmiddel aan te wenden, met een

zekerheid te bezwaren of erover op enige wijze te beschikken, zolang de prijs niet volledig is betaald. Voor zover als nodig wordt onderhavige clausule geacht voor elke

levering herhaald te zijn. De klant verbindt zich ertoe om ENTIRUS onmiddellijk via aangetekend schrijven te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de verkochten

Goederen of Materialen zou zijn gelegd. In geval de klant de aan ENTIRUS toebehorende Materialen en Goederen - zelfs verwerkt - herverkoopt, draagt hij vanaf dat

ogenblik aan ENTIRUS alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze herverkoop. De klant is gehouden het bedrag dat hij ontvangt voor de al dan niet bewerkte

Materialen en Goederen waarop het eigendomsvoorbehoud geldt, aan ENTIRUS te laten geworden als vergoeding voor het beëindigen van het eigendomsrecht en als

waarborg voor ENTIRUS ten belope van de waarde van de Materialen en Goederen waarop dit eigendomsrecht rust. De betaalde voorschotten blijven ENTIRUS verworven

ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

Indien gewenst kan ENTIRUS huidige Overeenkomst registreren in het nationaal pandregister. De kosten van registratie zijn ten laste van ENTIRUS, doch deze beschikt

over een verhaalsrecht ten aanzien van de Klant in het geval ENTIRUS genoodzaakt is een beroep te doen op het bepaalde in artikel 20.1.

20.2. De verwerking van de Materialen en Goederen door de klant brengt geen eigendomsoverdracht teweeg. ENTIRUS wordt mede-eigenaar van het product dat ontstaat

na verwerking, zelfs als hiervoor andere materialen en goederen worden gebruikt, en dit ten belope van de waarde van de Materialen en Goederen waarvoor het

eigendomsvoorbehoud geldt.

20.3. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten op de onbetaalde Materialen en Goederen

veilig te stellen.

20.4. Tot zekerheid van betaling van alle bedragen verschuldigd door de klant aan ENTIRUS, onder welke titel ook, geeft de klant in pand ten voordele van ENTIRUS alle

huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, uit welke hoofde ook, alsook de goederen geleverd onder de factuur die onbetaald blijft en onder navolgende

facturen en de goederen eigendom van de klant net voor elke samenloop van schuldeisers van de klant. ENTIRUS is gerechtigd om een retentierecht uit te oefenen op

goederen van de klant tot aan betaling van zijn facturen, ook al ontvangt hij die goederen in uitvoering van andere opdrachten.

21. INTELLECTUELE RECHTEN

ENTIRUS blijft eigenaar van alle intellectuele rechten (waaronder auteursrechten) in de ruimste zin van het woord en bijgevolg van alle door haar opgestelde documenten

(plannen, tekeningen, modellen,…), alsook van alle eventueel gecommuniceerde bedrijfsgeheimen, commerciële informatie en knowhow. Deze gegevens mogen, zolang

deze gegevens niet publiek toegankelijk worden gemaakt door ENTIRUS, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van ENTIRUS niet worden gekopieerd, gebruikt

voor andere doeleinden dan waarvoor zij bestemd zijn of aan derden getoond en dienen op eenvoudig verzoek onmiddellijk te worden terugbezorgd aan ENTIRUS.

ENTIRUS heeft het recht ze te gebruiken voor publicitaire doeleinden zonder aan de klant enige vergoeding verschuldigd te zijn.

Elke inbreuk door de klant op deze paragraaf geeft aanleiding tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van de prijs van de goederen of diensten,

onverminderd het recht op vergoeding van hogere bewezen schade.

22. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De klant geeft aan ENTIRUS de toelating om de door de klant verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Deze gegevens worden

gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst, de administratie van het cliënteel en de promotie van de Goederen en Diensten van ENTIRUS door het opzetten van

gepersonaliseerde promotiecampagnes en rechtstreekse marketing. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de zaakvoerder van ENTIRUS.

De gegevens worden verwerkt conform de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van

natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“AVG” of “GDPR”).

De klant kan steeds om gratis mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de klant geen commerciële informatie van ENTIRUS meer wenst te ontvangen,

dient de klant ENTIRUS hiervan op de hoogte te brengen.

De klant geeft aan ENTIRUS de toelating om beeldmateriaal van de bij de klant geleverde Goederen en Diensten te gebruiken voor (louter exemplatieve opsomming):

algemene informatie, publicitaire doeleinden, publicatie op de website van ENTIRUS of publicatie in folders.

23. BEVOEGDE RECHTBANKEN EN TOEPASSELIJK RECHT

In geval van betwisting over onderhavige algemene voorwaarden, alsook over elke andere overeenkomst die tussen ENTIRUS en de klant wordt gesloten, zijn de

rechtbanken van Kortrijk uitsluitend bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.